Lusso Accessibile

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční 15. 5. 2019 od 8,00 - 15,00 v ředitelně MŠ

s sebou vyplněnou žádost s potvrzením lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

Obecná kritéria k přijímání dětí

- S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku).

- Dále budou přijímány děti, které k datu 31. 8. dovrší věk tří let. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti, které dovrší věk tří let do konce daného roku, popřípadě i děti mladší.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy hygienicky samostatné.

- Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím    programem MŠ (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky - samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat,        umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

- Nástup všech nově přijatých dětí bude 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

- Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn na webových stránkách    a informačních tabulích.

- Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

- Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném (vchodové dveře MŠ).

- Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným              pravidelným očkováním.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě doporučení lékaře či poradenského centra po dohodě s rodiči a dle možností školy. Děti se zdravotním postižením jsou přijímány na zkušební          dobu 3 měsíců (vyháška č. 73/2005 Sb. v platném znění).