Lusso Accessibile

Údaje o MŠ

Zřizovatel: Město Valtice
Ředitelka mateřské školy: Mgr. Vladimíra Tesaříková
Adresa školy: Valtice, Jabloňová 298, 691 42
Číslo telefonu: 519 352 132, 724 177 871
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Počet pedagogických pracovnic: 13
Počet provozních pracovníků: 6
Počet dětí: 119
IČO 70281262

web:

číslo účtu MŠ

www.ms-valtice.cz

1384055389/0800

Datové schránky icv4nb

Mateřská škola je pětitřídní, o 119 dětí pečuje 19 zaměstnanců, z toho 11pedagogů, školní logopedka , asistentka pedagoga, speciální pedagog, školní asistent, provozní pracovnice, školník a hospodářka školy. Všechny třídy jsou věkově smíšené a jsou v nich rovnoměrně zastoupeny děti všech věkových kategorií. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se vnitřním a organizačním řádem školy. Rodiče jsou povinni respektovat školní řád.

Naše mateřská škola je pavilonového typu se samostatnými vchody pro každou třídu. Ve všech pěti třídách je celodenní provoz. V posledních letech dosáhla škola vysoké úrovně ve svém vybavení. Je vybavena pračkou, ledničkami, mikrovlnnými troubami, myčkami na nádobí, potřebným kancelářským vybavením (počítače, tiskárny, kopírka). Škola má ve sklepních prostorách prádelnu, sušárnu, sklad a kotelnu.

Platby v MŠ:

a) Podle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

- Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné

- Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanoveno na 400,- měsíčně. Číslo účtu MŠ: 1384055389/0800

- Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

- Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.


  • školné můžete platit buď převodem na číslo účtu 1384055389/0800 , nebo v hotovosti ve školce (v ředitelně u paní Evy Buršíkové).

Docházka dětí je pravidelně ve třídách zaznamenávána. Rodiče mohou děti vodit podle vlastní potřeby, (nejpozději však do 8:45). Přivedou-li své dítě později (po dopolední svačince) budou o pozdním příchodu dítěte informovat třídní učitelku předem.

 

Docházka a způsob omlouvání:

Omlouvání dětí se vyžaduje předem, není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodiče dítě své učitelce neprodleně buď telefonicky nebo osobně.  Pokud bude nepřítomnost delšího rázu, je třeba to projednat s ředitelkou školy.

Nebude-li dítě docházet do mateřské školy bez omluvy déle jako 15 dnů, bude na jeho místo přijato další dítě.

 

 

Počet pedagogických pracovnic:7