Lusso Accessibile

Stravování

Stravování ve školském zařízení

Stravování vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993 Sb. o školním stravování z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2005 Sb. a č. 108/2005 Sb.

Organizace provozu stravování

- dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo

- podle školského zákona zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky v době jejich pobytu ve školském zařízení

- dle vyhlášky se první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) strávníka v mateřské škole nebo ve škole považuje za pobyt ve školském zařízení, a proto si rodič nebo zákonný zástupce může odnést jídlo v jídlonosiči v době od 11.00 hod do 11.40 hod. Následující dny je rodič povinen odhlásit stravu dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Neodhlášená strava propadá a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

- pokud by rodiče chtěli odebírat stravu i po dobu prázdnin nebo nemoci dítěte, musí za tuto stravu zaplatit hodnotu jako cizí strávník

- k odebírání stravy ve školní jídelně je nutno, aby každý strávník měl zakoupen elektronický čip. Tento čip zakoupíte u hospodářky školy. Jeho hodnota je Kč 120,--.

- výdej obědů pro strávníky, kteří konzumují jídlo ve školní jídelně je od 11.00 hod do 14.00 hod.

- výdej obědů pro strávníky, kteří jídlo odnášejí v jídlonosičích je od 11.00 hod do 11.40 hod.

Odhlašování stravy

- oběd lze odhlásit den předem na webových stránkách s přiděleným heslem (Internetové objednávání stravy: http://strav.nasejidelna.cz/0123) nebo telefonicky na tel. č. 519 352 180 do 8.00 hodin dne, který odhlašuje

- oběd lze odhlásit také osobně v kanceláři hospodářky ŠJ ZŠ paní Bezděkové

U p o z o r n ě n í !!!!

- strávník je trvale přihlášen na oběd, proto musí dbát na řádné odhlašování !!!!

- pokud strávník nechce chodit na delší dobu (více než 5 pracovních dní) na obědy, musí se osobně odhlásit u hospodářky školy, pokud tak neučiní a obědy si neodhlásí, nelze zpětně nárokovat odhlášku

Ceny stravného ve školní jídelně Valtice

Strávníci 3 – 6 let
Přesnídávka          Kč  8,--
Oběd                     Kč 19,--
Svačina                 Kč   8,--
Celkem                  Kč  35,--

Způsob placení stravy

Strava je placena zálohově na měsíc dopředu!!!

Nebude-li platba uhrazena nejpozději do 1. dne v daném měsíci, nebude strávníkovi nadále poskytnuta strava!!!

Organizační řád je k dispozici na nástěnkách v prostorách ŠJ, MŠ nebo internetových stránkách školy.

Objednávání stravy lze provádět i přes internet (heslo přiděleno p. Bezděkovou).

Internetové objednávání stravy: http://strav.nasejidelna.cz/0123

Platba sporožirem – nutno zřídit souhlas s inkasem

ČS a.s. pobočka Valtice

Sběrný účet č. 0101100051

Srážka vždy k 25. v měsíci

 

Platba trvalým příkazem z účtu na účet školy

ČS a.s. pobočka Valtice

č. ú. 1384057309/0800

VS přidělí ZŠ (paní Bezděková)

Platba hotově

u paní Bezděkové v kanceláři ve školní jídelně ZŠ

 

 

Adresa:
Základní škola, okres Břeclav
Růžová 38, 39
691 42  Valtice